List of Martyrs of Trochenbrod and Lozisht

List of Martyrs of Trochenbrod and Lozisht Who Perhished in the Shoah

translated by Cantor Charles Bernhardt and Jackie Land

(order is by Hebrew Alphabet)

 

Avervuch, Asher Ester

Einvindr, Meital Chana bat Sheva, Feivel, Tevel, Miriam

Einvinder, Yosef, Bavtzi, Velvel, Chanah

Engelman, Frieda Malka, Shmuel

Engelman, Feivel, Chaya

Alperson, Freidel, Avraham, Rivka

Antwarg, Sarah

Antwarg,Yisrael, Batsheva, Dvosia, Shlomo, Zechariah

Antwarg, Shmai, Malka

Antwarg, Natan

Antwarg, Yitzchak, Rivka, Anshel, Ester, Golda

Antwarg, Beryl, Ester

Antwarg, Hershel, Rachel, David, Rivka

Antwarg, Benzion, Gittel

Antwarg, Shamai, Sonya, Slova, Rivka, Rachel

Antwarg, Chaya, Sarah, Zelig, Yitzchak

Antwarg, Shlomo, Devorah, Hershel, Avraham

Antwarg, Perl, Zeev , Rivka, Chantsi, Blooma

Aronski, Lebel, Raisel, Chanina, Mendel, Shloma, Tzeli

Aronski, Chaya, Teviva, Tzvia,

Aronski, Yitchchak, Gittel, Nacha

Aronski, Yehoshua, Tzlata, Shlomah

Artshtein, Moshe, Devorah, Shepsel

Artshtein, Feiga, Baruch

Eisen, Sima

Eisen, Yishayahu,

Eisen, Mottel, Tzivyah

Bulmash, Mailka

Bisker, Sissel, Yerucham

Bisker, Rachel

Bisker, Sheyndel

Bisker, Gad, Ester, Fruma

Bisker, Yosef, Chaik, Yosef, Sissya

Burak, Eli, Gittel, Fisya

Burak, Meyer

Burak, Chanina

Borvick, Shmuel, Fisya, Mendel, Simcha, Chana

Borvick, Yosef, Sheyndel

Borvick, Shlomo, Chaya, Rachel, Yosef

Borvick, Rivka, Leah, Yakov, Rachel, Sarah

Borvick, Pinchas, Elka

Borochov, Asher, Bayla, Avraham

Borochov, Perezt, Sima, Shlomo, Gad, Rivka

Beegel, Baruch, Zeev, Nachama, Yitzchak, Chaiim, Shimshon, Feiga, Leaha

Bolinski, Freizel, Mordachai

Bolinski, Moshe, Chana, Sissya, Yocheved, Lipsha

Binder, Levi, Leah, Natan, Yenta

Blitsztein, Hershel, Batya, Golda, Rachel, Tuvya, Sarah, Rivka

Blitsztein, Rachel, Chava, Fisya, Chana, Yakov

Blitsztein, Moshe, David

Blitsztein, Rivka, Efraim, Miriam, Sarah,Vali

Blitsztein, Boni,

Blitsztein, Froma, Mottel, Fessya

Boker, Yesef, Shifra, Avraham, Yechezkel, Blooma, Chana

Boker, Hanya

Bernstein, Mendel, Chaya, Shendel, Bozyah

Brendel, Sheyndel

Brief, Yakov

Binvoim, Chayim, Ester, Gittel, Avraham, Lebel, Meir, Devorah, Glickel

Bachgolter, Mordechai, Chaya

Bass, Avraham, Leah, Yehudit, Meir

Berech, Shamai, Booziya

Bard, Shmuel, Leb, Miriam

Barshap, Ezyikel, i9tzchak, Yakov

Barshap, Avraham, Rivka, Boozya, Gittel

Barshap, Sisya

Barshap, Eli, Chaya, Benni

Bunder, Moshe, Sarah, Ronya,

Bulmash, Motel, Trina

Bulmash, Yosef, Bayta, Avraham, Aaron, Yoel, Manny

Bulmash, Avraham, Chaya, Keyla

Bulmash, Kuntzi, Chaya

Bulmash, Elizer, Bayla, Shmuel, Molly

Bulmash, Yitzchak, Sarah, Shmuel, Yonah, Dina

Bulmash, Chayka, Zeidel, Natan, Chanah

Bulmash, Sarah

Bulmash, David, Feiga

Bulmash, Yitzchak, Chontzi, Yosef, Bracha

Bulmash, Molly, Shmuel, Devorah, Eita

Bulmash, Shloma,

Bulmash, Leibel, Gissya

Bulmash, Ester, Leibel, Ephraim

Bulmash, Chaiim, Sarah, Molly

Burak, Pinchas

Burak, Mendel, Moshe, Reuveen, Zeev

Burak, Hershel, Batya, Issik, Bayla, Chaya

Burak, Mottel

Burak, Noni, Golda, Sarah

Burak, Avraham, Chanina

Gentzman, Pinchas, Rachel, Baykla, Sonya, Chaiim, Berel

Gozik, Libtzi, Batya, Yechezkel, Motteer, Ettel, Chana, Ester

Gozik, Tunya, Freidel

Gottlieb, Chana, Yosef, Chaiim

Golyer, David, Rachel Leah, Yisrael, Yaakov, Fenya

Golyer, Batya, Bracha, Ettel

Golyer, Avraham, Chaya

Golyer, Moshe, Zissel

Golyer, Zillik, Miriam

Golyer, Wolf, Bevtzi

Golyer , Sirrel

Golyer, Borris, Shirfintza

Golyer, Binyamin, Chava, Chanina, Sheyndel

Golyer, Zalman, Wiolf, Sheyndel

Golyer, Binyamin, Sheyndel

Goldstein, Shimon, Nacha, Yitzchak, Tzippa, Eita, Shmeryl

Goldstein, Shmeryl, Sheyndel

Gutz, Elter, Vrezel, Moshe, Brindel

Geezer, Hershel

Geezer, Chana

Gittleman, Ester

Gittleman, Fasya, Duba, Leah

Gittleman, Yaakov, Gisya

Gittelman, Fasya, Rivka, Mina

Gittelman, Chayim, Bayla, Mina

Gilden, Avigdor, Bluma, Nachum, Yomtov, Yenta, Bayla

Gilden, Moshe, Molly, Yomtov, Nachum, Bayla

Gilden, Moshe, Molly, Yomtov, Reuven, Yenta, Gittel, Bayla

Gilden, Eedel, Nachum

Gilden, Yitzchak, Alta, Dubah

Gilden, David, Molly, Mordechai, Pinchas

Gilden, Ester, Yosef, Freidel

Gilden, Mottel, Molly, Manik, Chava

Gilden, Yosef, Chaya, Bluma, Chaiim, Feivel

Gilden, Aaaron, Meir, Yitzchak, Fishel, Yenta

Gluz, Freidel, Baruch, Chenya, Rivka, Chana

Gluz, Baruch, Bitta, Velvel, Yitzchak, Brindel

Gluz, Beryl, Rikel, Yitzchak, Baruch, Shaul, Chana

Gluz, Yisrael, Reizel, Baruch, Chana, Sarah

Goz, Mordechi, Chenya, Yitzchak, Eliezer, Chana, Charna

Gelman, Lemel, Ester, Shmaya, Yomtov

Gelman, David, Sarah, Rezel,

Gelman, Molly, Yaakov, Yishayahu, Odi

Gelman, Avraham, Yitzchak, Rachel

Gelman, Eliyahu, Batya

Gelman, Chaiim, Elka, Mordechai

Gelman, Moshe, Shifra, Mordechai

Gelman, Hershel

Gelman, Ettel

Gelman, Yechezkel, Hanya, Avraham, Mordechai, Russiya

Gelman, Eli, Ester, Getzi, Nechemya

Gelman, Hersh, Leib, Shmaya, Eeta, Chaya

Gelman, Ona, Avraham, Yitzchak, Sender, Hersh, Shmuel

Gelman, Rivka

Gelman, Nachum, Feiga

Gelman, Moshe, Eli, Perl

Gelman, Rivka

Gelman, Hershel, Sarah

Gelman, Leib, Sarah

Gelman, David, Liba

Gelman, David, Rayzel

Gelman, Moshe , Malka, Shmaya, Levi, Ettel

Gelman, Avraham, Bluma, Mordechai, Sarah

Gelman, Yaakov, Shprinsa

Goshka, Malka, Avraham, Moshe, Velvel, Meir

Gotz, Chaya

Gornstein, Artzi, Sheyndel

Gornstein, Rachel, Reitzi

Gittleman, Simcha, David

Gittleman, Rachel

Gittleman, Beryl

Gittleman, Nachum

Gittleman, Mishka

Gittleman, Zarchariyah

Gelman, Avraham, Yitzchak, Eli, Michal, Gittel

Gelman, Hershel, Rachel, Yitzhcak, Eeta, Rivka, Beiba

Gelman, Yishayahu, Malka, Yitzchak, Sima

Gelman, Eliyahu, Sheyndel

Gorgis, Mendel, Bayla

Greenberg, Pinchas, Sarah, Chaya, Bayla

Greenspan, Slhoma, Chenzti, Natan, Sarah

Greenspan, Molly, Yehudit

Greitzer, Gershon, Brendel, Mindel

Greitzer, Yisrael, Sarah, Pinchas, Tzvia, Batsheva

Greitzer, Yaakov, Kukel

Gittleman, David, Rachel

Gilden, Aharon, Meir, Duba

Gild, Eli, Feiga, Chayim, Mishka, Channa

Gelman, Shmaya, Hiya

Gertner, Moshe, Molly, Shmuel

Geller, Moshe, Zissel, Veltziya

Dovker, Moshe, Sarah, Baruch, Chetzel, Rivka, Yehudit, Bracha

Dovker, Nachama, Chaya

Doitish, Hershki, Eeta, Bayla, Betzalel, Yaakov, Leibsha, Dintza, Ruska

Dik, Yehuda, Rachel, Brindel, Shulamit

Dik, Binyamin, Chaya, Feiga, Yitzchak, Malka, Ruska, Chana

Drossner, Avraham, Yonah, Devorah, Tzvi, Pesach, Henya, Sarah

Drossner, Moshe, Fessel, Meir, Ettel, Rosa

Dreyer, Pini, Raizel, Malka

Dreyer, Leibel

Dik, Yisrael, Moshe, Chana, Leah, Gershon

Dik, Eeta

Drucker, Chayim, Yisrael, Chava, Rachel, Ester, Avraham, Asher, Feivel

Halperin, Moni

Halperin, Beryl, Eeta, Yaakov

Halperin, Yosef, Bayla, Beryl, Aharon

Hochberg, Mottel, Chana, Shepsel, Yitzchak

Horovitz, Zalman, Hesya

Hendelman, Libba

Herlichgerchut, Pelig, Rivka, Chava

Herlichgerchut, Avigdor, Sarah

Helman, Yisrael, Devorah, Avraham, Leah, Chaya, Chava

Halperin, Moshe, Chaya, Yaakov

Halperin, Tuvya, Ester, Aharon

Hochman, Moshe, Feiga, Meir, Tzipa, Sonya, Mordechai

Voldman, Golda, Yehudit, Chana, Ester

Vaks, Feivish, Chana, Yoel, Tzivya

Vidrah, Moshe, Glickel, Chaiim, Yohan, Nachum, Chaya

Vidrah, Monish, Brindel, Chayim

Wainer, Eli, Chinka

Wainer, Yoski, Freidel, Yaakov

Wainer, Izzik, Sheyndel, Yehoshua

Wainer, Aharon, Pina, Chayim

Wainer, Leah, Moshe, Eli, Yisrael, Mosi, Rachel

Wainer, Alta

Wainer, Mottel, Feyga, Hershel, Henya, Zelda, Rivka

Wainer, Shefki, Sprintza

Wainer, Avraham , Moni

Wainer, Noni, Devorah

Wainer, Yaakov, Shifra, Chaya

Wainer, Mottel, Rivka, Hershel, Yitzchak, Yirachmiel

Wainer, Shmuel, Chentzi, Yirachmiel, Eli, Asher, Mendel, Sarah

Veintzveig, Avraham, Henya, Yisrael, Eliezer, Yitzchak, Sheyndel

Veintzveig, Zeev, Tuvya, Baruch, Avraham, Yitzchak, Shaeyndel

Vatshin, Reizel, Yosi, Pesach

Wainer, Yisraelik, Duba

Wainer, Odi, Tzirel, Chesya

Wainer, Bentzion

Wainer, Keyla

Weissman, Gershon, Chaya, Chayim, Gittel

Weissman, Yechezkel, Yitzchak, Chayim

Weissman, Yosef, Zlota, Noni, Yitzchak, Mana, Gittel

Weissman, Mordechai,Chisya (Shok)

Weissman, Yosef, Miriam (Zeitlien)

Weissman, Meir, Feyga (Dienon)

Zemodzin, Berryl, Sarah

Zvor, Aharon, Tzirnah, Feiga, Sarah

Zilbraforv, Mordechai, Sarah

Zilbraforv, Moshe, Yaakov

Zindlivk, Hallel, Sonya, Sarah

Zaltzer, Mordechai, Gittel, Miriam

Zaldman, Ben-Tzion, Channah, Rivkah, Miriam

Zaldman, Boki, Basya

Zaldman, Avraham, Boziah, Ettel

Zaldman, Natan, Eitah, Malka

Zadman, Lev, Rachel

Zaldman, Avraham, Miriam

Chaitor, Yaakov, Yenta, Dovid,

Chaish, Yosef, Eita, Avraham

Charlef, Zev, Leh, Yadva

Chobors, Chaiim, Peryid

Chobors, Hersehl, Eita

Chobors, Rachel, Sonya

Chodek, Gadleyahu, Ester, Rachel, Shlobah

Chais, Gertzi, Shaindel, Raizel

Chasid, Yokel, Yehudis

Chobros, Ben-Tzion

Tolkin, Shalom, Gittel, Pesach, Chaiim, David, Miriam, Devorah

Tolkin, Chaiim, Yitzchak, Shaidel, Miriam, Devorah, Yenta

Tolkin, Zvi, Leah (Zifron), Miriam, Devorah

Tolkin, Yosef, Ettel (Steinberg), Yitzchak

Tolkin, Beyla, Chasi

Teitelboim, Feiga

Teitelboim, Pesya, Yisrael, Yehosha, Yirachmiel, Kikel, Sarah

Teitelboim, Velvel, Feroma, Leah

Tesel, Menachem, David, Nechemya. Avraham, Sofi

Telel, Yaakov, Chayah, Heershel, Moshe, Libba, Rivkah, Michella

Tesel, Naacha

Tapper, Avraham, Sarah, Shimon, Shmerel, Malka, Basya, Barcha

Tapper, Chaya, Gittel, Zlata

Tapper, Peretz, Bracha, Shmuel

Trovyiznik, Beyla

Trovyiznik, Lobish, Leah, Yichiel, Yosef, Chaiim

Troiv, Tzebi

Troiv, Sarah

Troshyinski, Tzvi, Avraham Ben Yosef

Toiv, Chaiim, Sima, Sonya, Basya

Telosnik, Avraham, Freidel, Rachel

Tapper, Yisrael, Moshe, Beloma, Shaulik, Tzirna

Terachter, Pesya

Yartzon, Avraham, Leah, Yizchak, Sonya, Sosya

Yonik , Yehoshua, Rossi

Yonik, Mendel, Sosi

Yonik, Yitzchak, Beyla, Raizel, Avdel, Ester, Feiga

Yonik, Chaiim, Miriam, Benyamin, Shloma

Yelner, Yoel, Sarah, Ettel, Dintz, Mendel

Yelner, Michal, Sheindel

Yetom, Berrel, Choah, Avraham, Shloma, Malka

Yonik, Elter, Tziva

Kagen, Michal, Sarah

Katz, David, Ester

Katz, Chaika, Devorah

Katz, Golda, Zilik, Yikir

Katz, Shaul, Odi, Pesach, Mosiya

Katz, Eli, Channa, Miriam

Katz, Feibish, Zissel, Aharon, Berrel, Yonah

Katz, Berrel

Katz, Yonah

Katz, Pinchas, Zvi, Etta, Chaiim, Alka, Tzipa

Levin, Chaiim, osef, Rachel, Yishiyau

Levriah, Pallik, Babtzi

Lieberman, israel, Hanya, Kokah, Rivka, Eita

Lieberman, Simcha, Chatzel, Yoke3l, Getzi, Braindel, Raizel

Lieberman, Avraham, Hainda, Mordechai, Pinchas, Chaiim, Roza

Lieberman, Yoel, Ester, Rachel, Levi, Leah

Liess, Yitzchak, Rivka, Moshe,, Rachel

Lerner, Chiim, Rachel

Melis,Yisrael

Melis, Yerachmiel

Melis, Zlota, Moshe

Melis, Betya, Hallel, Chaiim

Melis, aakov, Miriam, Chaiim

Melis, Dor, Shafrintza, Sarah

Melis, Yisrael, Eita

Milimbacker, Aharon, Chana

Milimbacker, Shamai, Sarah, Shmarel, Gisya

Milimbacker, Motel,Sarah

Milimbacker, Alter, Gisya

Moss, Avraham, Yosef, Beti

Mezor, Yehudah, Meir, Rachel, Tevya, Shalom

Mellis, Chaiim, Chara, Eli, Hallel, Shepsel, Batya, Sonya

Maller, Pishel, Batya, Mordechi, Mshe, Yenta, Ettel

Maller, Yaakov, Chaiah, Bracha

Maller, Yeshihar, Chana, Avraham, Tittel

Maller, Sharpki, Tzittel, Yaakov

Maller, Avraham, Ester, Raizel, Sharpki

Maller, Natan,Sarah

Maller, Moshe, Eli, Alta

Maller, Yitzchak, Feivel, Yenta, Shefrintza, Chasia

Maller, Meir, Leah, Raizel

Maller, Meir, Roza

Maller, Yehoshua, Aharon, Sosya

Metzyaber, Moshe, Devorah, Ester, Batya, Gittle, Yaakov, Eli

Metzyaber, Ben-Tzion, Zolda, Tzvi, Shloma, Avraham, Brrindel, Sarah

Metzyaber, Batya

Milimbacker, Chana

Milimbacker, Bozya

Milbeski, Yisrael, Batya, Moshe, Avraham, Anshel

Milman, Moshe, Sarah

Mirks, Yosef, Eita, Avraham, Mirks, Michel, Dod, Freidel

Manker, Dod, Sarah, Tziporah

Manker, Moshe, Manny, Aharon

Moss, Aharon, Monki, Sharfki

Moss, Dod, Hersh, Chaiah, Gisya, Shaftel, Tzippa

Moss, Yisrael, Rachel, David, Shmuel

Moss, Nachum, Chovah, Moshe, Nechemya, Chaiya, Nechama

Moss, Peretz, Sarah

Nieden, Moshe, Mendel, Yakov, Devorah, Nechama

Nieden, Hershel, Chaya, aharon

Nieden, Chaya

Nieden, Aharon

Sokoler, Yaakov, Kofel, Tzviah, Yitzchak, Moshe, Hershel, Sarah, Esna

Sokoler, Malka, Rachel, Boni

Segel, Chana, Devorah, Eitta

Segel, Yekosiel, Gittel, Chaya, Hershel

Segel, Yom-Tov, Krentzi, Avraham, Gittel, Hershel

Sosna, Nissan, Malka, Mshe, Yitzchak, Todris, Chaiim, Berel

Sosna, Pinchas, Sarah, Yitzchak, Yosef

Sosna, Yaakov, Sarah (Stefek), Chova

Sosna, Moshe, Chana

Sokolovski, Shmuel, Beyla, Meir, Chaiim, Yisrael, Yochanan

Sokolovski, Nachum, Hania

Sokoler, Chana, Mendel, Moshe, Avraham, Sarah

Sitnik, Rivka, Sarah

Sitnik, Yechezkel, Nacha, Michal, Sarah

Sosnah, Meir, Rachel, Yitzchak

Sosnah, Tuvya

Sosnah, Leib, Zlota, Chasya, Sarah, Beyla, Chaya, Zelda

Sosnah, Michal

Sosnah, Yitzchak

Sosnah, Yaakov, Chasya

Stefek, Rachel, Raizel, Avraham

Stefek, Eli, Bracha, Yechezkel, Chaya, Zelda

Stefek, Nissan, Shaindel

Stefek, Yaakov, Sarah

Sloivokah, Zenbel, Chaya

Sloivokah, Shamaran, Feiga

Potash, Chaiim, Chaya

Peer, Sarah, Yitzchak

Peer, Mottel, Miriam, Chaya, Leah

Peer, Yitzchak, Shifka, Sarah, Leah

Potash, David, enta, Shmuel, Hanya, Rosya

Potash, Baron, Chaya, Avraham

Potash, Hershel, Leib, Finya

Potash, Eli, Leiva

Potash, Yosef, Batya

Potash, Moshe

Potash, Berel, Leah, Shmuel, Moshe, Rachel, Beyla, Chaya

Potash, Mottel, Ester, Avraham, Chana

Potash, Mendel, Ester, Yaakov, Sarah, Tzirna

Potash, Moshe, Ber, Rosya, Devorah

Potash, Eli, Rachel

Potash, Avraham, Leib

Potash, Hershel, Riva, Avraham

Potash, Elimelech, Chaya, Feiga

Ptash, Yechezkel, Nacha, Raizel, Sarah

Potash, Hirsh, Leib, Pesya, Avraham, Shloma, Wolf, Yitzchak, Berel

Potash, Yosef, Feiga, Raizi

Potash, Feivel, Pesya, Rivka

Potash, Miriam (Schuster), Yitzchak, David

Foks, Moshe, Eita, Hertzel, osef, Saindel, Mindel, Mirka

Foker, Chaiim, Rachel, Eita, Raizi, Sosya, Efraim

Foker, Michal, Raizel, Moshe, Chaya

Fine, Ester

Finger, Hershel, Ginandel, Eli, Yerachmiel, Fatel

Finger, Baron, Golda, Hershel, Moshe, Chaya, Roza

Finkelstein, Baron

Finkelstein, Tzotzik

Fisgeir, Moni

Fisgeir, Moshe, Ester, Nachum, Teivel, Bracha

Fisgeir, Yitzchak, Eita, Sarah, Malka

Fisgeir, Golda

Fisgeri, Faiga, Eli, Hersh, Tzorel, Elka, Bracha, Leah

Fisgeir, Shimon, Rachel, Meir, Yitzchak, Eita, Sarah, Malka

Feir, Rachel, Yitzchak

Feir, Chaiim, Pina

Feir, Dod, Miriam, Benyamin

Feir, Meir

Feir, Devorah, Moshe, Menachem, Bayta, Hanya

Feei, Chaiim, Sarah (Tevtzinik), Shaika, Yitzchak, Benyamin, Moshe, Bracha

Feir, Aharon, Malka (Goldberg), Benyamin, Mottel, Gittel, Raizel, Batya

Feir, Eliezer, Pisya (Dodvaski) Daniel, Moshe, Benyamin, Gittel

Feir, Eli, Beyla (kessler), Benyamin, Chava, Raizel, Leah

Feir, Yosef, Leah (Spivik)

Fishbein, Yaakov, Faiga, Avraham, Chanina, Chanan, Betzalel, Brindel, Chana, Leah

Fishbein, Pesya, Rivka

Fishfader, Avraham, Baiba, Shloma, Ester, Chana, Yehudis

Fishfader, Velvel, Chaya, Berel, Shloma, Leiba

Fishfader, Yechezkel, Soima, Slhoma, Yaakov, Leiba

Fishfader, Pinchas, Leah, Shloma, Leiba, Freidel

Fishfader, Tona, Eli, Leiba

Fishfader, Shloma, Michal, Bat-Sheva

Feldman, Gimpel, Devorah, Yosi, Bracha, Brindel

Feldman, Yakotiel, Pesya, Gad

Feldman, Yitzchak, Batya, Tzipa, Ester, Chana, Hanya

Feldman, Dova

Feldman, Bhabtai, Raizel

Feldman, Chaiim, Yaakov, Malka

Feldman, Benyamin, Raizel

Feldman, Dod, Malka, Moshe, Dina

Feldman, Moshe, Chaitzi, Yosef, Benny, Shmulik, Mali, Dina

Feldman, Yakotiel, Batya, Vani, Moshe

Feldman, Yechezkel, Mendel, Yehudis

Feldman, Shmuel, Valoma, Velvel, Leah

Feldman, Pesya, Faiga

Feldman, Chova

Feldman, Eliezer, Devorah, Rivka

Feldman, Shmuel, Beyla

Feldman, Eli, Sonya, Vashni, Yaldihem

Feldman, Avraham, Chaya, Yosef, Bat-Sheva

Feldfaber, Beyla, Yaakov

Farlivek, Meir, Shaindel

Friedman, Eli, Eita, Alter, Chaiim, Mordechi, Yossi

Friedman, Yaakov, Chava, Shmuel, Teibel, Chaya

Friedman, Mendel, Yehoshua

Friedman, Shmuel

Friedman, Pesach

Friedman, Leiba

Friedman, Nachum, Sosya

Friezent, Rfraim, Rivka, Shloma

Freiman, Hinda, Berel, Shaindel, Chana

Freiman, Elizer, Hinda, Shulamit

Freiman, Hida

Freiman, Shulamit

Frieman, Yitzchak, Sosya, Chaya

Freiman, Hershel

Frieman, Raizel

Freiman, Leibel, Chaika (Rodi), Moshe

Friman,, Moshe

Zukerman, Zilik, Chaya, Ester, Dod

Zukerman, Mottel, Sarah, Natan, Bracha, Gittel

Zukerman, Chaiim, Natan, Sarah

Zukerman, Motel, Sarah, Shmaron, Chanina

Zukerman, Aharon, Sarah, Malka, Faige

Zukerman, Izik, Zissel

Zukerman, Chaiim, Yenta, Faige, Shalom

Zukerman, Monya, Dod, Chaiim, Pesya, Chana

Tzivorna, Shmuel, Sarah, Yaakov, Shaindel

Tzivorna, Rachel

Tzitrin, osef, Chai, Elilevi, Gold

Tzitrin, Shamai, Sarah, Rivka, Chaiim

Tzitrin, Avraham

Tzasis, Feiga, Hershel, Simcha

Tzipis, Faishel, Chaya, Sarah, Roza, Dina, Feiga

Tzirpak, Mottel, Yocheved, Eita, Chaya

Tzirpak, Leah, Avraham, Meir

Tzirpak, Fonka, Rachel, Pesach, Leib, Chana, Shaindel

Tzirpak, Mottel

Tzirpak, Mikas, Chaya (Rivik), Shaindel

Candelman, Ben-Tzion, Rivka, Dina, Yerachmiel, Sarah

Kaplan, Nach, Yachna

Colier, Tuvya, Eita, Yitzchak

Colier, Avraham, Chana, Raiza, Dod, Raitzoi

Coppersmit, Dod, Yocheved, Perl

Coppersmit, Chaiim, Chaya, Mendel

Coppersmit, Leibel, Tzipa

Coppersmit, Chaiim, Shifka

Coppersmit, Voftzi

Coppersmit, Moshe, Shaindel

Coppersmit,. Baruch, Bracha

Coppersmit, Rivka

Kimelblat, Avigdor, Shefra

Kimelblat, Yehuda, Chai, Zilik

Kimelblat, Moshe, Bar Shaindel

Kimelblat, Shmuel, Rosya, Zilik, Zacharya, Gisya

Kimelblat, Chaiim, Raizel

Kimelblat, Natan, Zolta

Kimelblat, Pesach, Tzitzik

Kimelblat, Shaika, Nechama

Kimelblat, Avraham, Chana

Kimelblat, Zloda

Kessler, Natan, Faiga

Kessler, Getzi, Rachel

Kessler, Hershel, Golda

Kessler, Yom-Tov, Tzitel, Moshe, Shmerel, Leah

Kessler, Moshe, Etel, Yosef, Zisel, Sossel

Kessler, Eli, Chantzi

Kessler, Hershel, Farel

Kerman, Dan, Dova

Kegot, Mottel, Rachel

Coopersmit, Resya, Dod

Coopersmit, Dod

Coopersmit, Raizel

Kessler, Rivka

Kalman, Raizi, Asher, Chaya, Ettel

Kalman, Yosef, Mirel, Alta

Kendel, Kovyetzi, Rachel, Yaakov, Zilik, Artzi, Bayla

Kendel, Shmuel, Rachel

Kendel, Yisrael, Chana, Chaiim, Shmuel, Yosef, Miriam, Devorah

Kantor, Eiser, Rivka, Hershel, Berel, Chaya, Sharfrintza

Kotyival, Motel, Golda,Avraham, Yehoshua, ChisyisraelShifra, Pira

Kotival, Berel, Risya, Anshel, Avraham, Chaiim

Cutler, Chana

Cutler, Aharon

Cutler, Yosef, Chaiim

Cutler, Baruch, Shira, Moshe, Pinchas, Yishayhu, YUitzchak, Smorel

Cutler, Sheina, Rachel, Rivka, Ester

Kolter, Yosef, Faiga

Konick, Shifra, Yaakov, Leah

Coopersmit, Shmuel, Rachjel, Chanina, Pesya

Coopersmit, Asher, Molly, Gershon, Chaiim, Feivel, Moshe, Hersh

Coopersmit, Velvel, Gershon

Kolwinman, Shaul, Moti, Yosef

Kolwinner, Moshe, Rachel, Izik, Zicharya, Pinchas, Chava

Kolwinner, Zacharya, Tzipa, Dod, Chaiim

Kolwinner, Yaakov, Benyamin, Pesya, Shafki

Kolwinner, Chaiim, Rivka, Yaakov

Kolwinner, Noni, Sarah

Kolwinner, Yosef, Malka, Reuven, Miriam, Papa

Kolwinner, Avraham, Hinda, Yosef, Rivka

Kalpecka,Tzirel

Kalpecka, Tzvi, Raisel

Kalpeka, Raisel

Kessler, Asher, Chaya, Manny, Hershel, Michal, Vevorah, Beyla

Kessler, Eitka

Kessler, Beibel, Gittel

Kessler, Gittel

Kessler, Avraham, Sarah, Moshe, Shmuel, Leiba, Golda, Vonya

Kessler, Avraham, Raizel, Baruch, Benny, Moshe, Chana

Kessler, Eli, Rachel, Wolf, Shaindel, Molly

Kerman, dod, Devorah, Chaiim

Kerman, Yisrel, Chaya, Yachna

Kerman, Roshe, Zlota, Avraham, Gershon, Dod, Hershel, Levi

Kerman, Sarah

Kerman, Mendel, Batya, Ansel, Lemel, Sarah

Kerman, Mottel, Batya, Gad, Rachel, Rivka

Kerman, Shloma, Gittel, Hershel

Kerman, Moshe, Leiba, Hershel, Golda, Ester

Kerman, Levi, Mottel, Yitzchak, Golda, Sarah

Kerman, Avraham

Karfel, Sarah, Gittel

Karfel, Falik, Roni, Dod, Asher

Karfel, Mendel, Roza

Karfel, Falik, Kersel, Meir, Sarah, Bat-Sheva

Rubinstein, Moshe, Rivka, Chaiim, Faiga

Rubimstein. Eliezr. Rivka, Baron, Rachel, Faiga, Eita, Tzipora

Rosenvelt, Shmuel, Rachel, Gad, Yaakov, Chana

Roitenberg, Nachum, Sarah, Michal, Yaakov, Beyla

Roitenberg, Sarah

Roitenberg, Asher, Yenta, Beyla, Tzipora

Roitenberg, Yosef, Fruma, Shmuel, Beyla, Tzipora

Roitenberg, Moshe, Ester, Efraim, Beyla, Miriam

Roitenberg, Velvel, Bat-Sheva, Yitzchak, Shmuel, Leah, Dova

Roitenberg, Zilik, Shifra

Roitenberg, Arkai

Roitenberg, Chana, Avraham, Michal, Chava

Roitenberg, Moshe, Yaakov, Zlota, Eliezer

Roitenberg, Avraham, Sarah

Roitenberg, Monish, Shaindel, Yitzchak, Raizel

Roitenberg, Mottel, Chai, Manny, Beyla, Dova

Roitenberg, Yosef, Chana, Bat-Sheva

Roitenberg, Arkai, Golda, Moshe

Roitenberg, Eiser, Malka, Yosef, Soni, Shainde

Rothshneider, Level, Shifra

Rothshneider, Pesach, Beyla

Ruf, Mendel, Hania, Avraham, Rachel, Keyla, Sosiia, Faiga

Ruf, Shmuel, Rivka, Rosi

Ruf, Mutel

Ruf, Shmayin, Raizel

Rivitz, Tama, Ben-Tzion, Batya

Rivitz, Perl

Rivitz, Shlema,Velef, Nachum

Rivitz, Eli, Gisya, Leah, Bozya

Rosenberg, Moshe, Raizel

Rosenvelt, Sarah, Akiva, Mendel, Avraham, Michal

Rosenvelt, Yosef, Dod, Chana, Yenta

Rosenvelt, Rozel, Raizi, Tzipa

Rosenvelt, Ester

Rozenvelt, Chana

Ruf, Shimon, Raizel

Schuster Yom-Tov, Miriam, Leah

Schuster, Shmaron, Mutel, Chai

Schuster, Eli, Yaakov

Schuster, Bat-Sheva

Schuster, Yenta

Schuster, Zalman, Gisya, Yisrael, Nechama

Schuster, Faiga, Yaakov

Schuster, Yisraelik, Eita, Avraham

Schuster, Dod

Schuster, Sarah, Leah

Schuster, Zota, Eita

Schuster, Shmai, Tzipa, Gershon, Chana

Schuster, Sosi, Bracha

Steinberg, Moshe, Leib, Chaya, Yehudit, Avraham, Meir, Chava, Dova

Steinberg, Fraiedel, Tziva, Sosya

Seinvein, Zalman, Nechama

Shnitzer, Yitzchak, Yentel, Yaakov, Yom-Tov

Shnitzer, Chana, Beyla, Tzipa, Shaindel, Sarah, Elki

Shnitzer, Yosef, Batya

Schuster, Malka, itzchak, Beyla, Gittel

Schuster, Yaakov, Sarah, Anshel, Fruma

Schuster, Shimon, Leah, Moshe, Faiga, Rachel

Schuster, Berel, Faiga

Schuster, Hershel, Beyla, Michal, Mendel, Shloma, Malka, Zisel

Schuster, Shmuel, Tziva

Shustek, Hershel, Chaya, Sarah, Aharon, Shmuel, Beibel, Eita

Starkman, Tuvya, Devorah

Steinberg, Dod, Elka

Steinberg, Ben-Tzion, Reuven, Izik

Steinberg, Yitzchak, Chana, Yichiel, Pinchas

Steinberg, Yaakov, Tziva

Steinberg, Shamai, Chana, Yosef, Liza

Sheinbein, Shaindel, Eita

Sheinbein, Avraham, Molly, Chaim, Zalman, Motel, Bluma, Eita

Sheinbein, Berel, Chaya

Sheinbein, Todris, Golda

Sheinbein, Velvel, Shaindel, Moshe, Zalman, Dova

Sheinbein, Avraham, Riva, Berel, Bracha, Chaya, Chana, Shaindel

Sheinbein, Yaakov, Devorah, Chaiim, Berel, Sima, Baruch, Hanya, Shaindel

Sheinbein,Chana

Shifman, Izik, Yaakov

Shifman, Chaika, Menocha

Shifman, Mendel, Chisya, Raizel

Shnefer, Yaakov, Tila, Benyamin, Reuven, Yerachmiel, Taivel

Shnitzer, Aharon, Moshe, Leah, Eita, Tzortel, Zelda

Shnitzer, Zaidel, Pinya, Yosef, Shmaron, Faiga

Shwartz, Zalman

Shwartz, Shlema, Hersh, Kresel, Shmaya, Shmulik, Chaiim, Yaakov, Leah, Malka

Shwartz, Chai

Shwartz, Shneyer

Shwartz, Hershel

Shwartz, Ester

Shwartz, Hanya

Shwartz, Hershel, Beyla, Malka

Shwartz, Gittel, Moshe, Rachel

Shwartz, Lebel, Zlota, Devosya

Shwartz, Eli, Chaya, Bozya

Shwartz, Moshe, Minny, Shaindel (Lachobstiki), Gidliyahu, Devorah, Rachel

Shwartz, Eli, Moshe, Chaitzi (Tzekin), Reuven, Chana, Sarah

Stovretz, Beyla, Leibish

Stovretz, Betzalel, Devorah (Boimel), Eli

Shwartz, Rachel, Beyla, Miriam

Shwartzman, Gershon, Chana

Shochet, Isiyahu, Devorah, Beyla

Schuster, Elidor, Yenta, Yitzchak

Schuster, Yaakov

Schuster, Yisrael, Moshe, Rivka, Voila

Schuster, Meir, Chaya, Gershon, Volaf, Tuvya, Sosya, Rivka

Schuster, Tzirel, Volaf, Nachman, Batya

Schuster, Elimenech, Ester, Perl, Yitzchak, Avraham, Gershon, Yaakov, Machli, Beyla, Tziva

Schuster, Lifsha, Froma, Sarah

Schuster, Shmulik, Faiga, Gershon, Shaindel

Shechuver, Berel, Vonya, Leibel, Miriam, Liviva

Shechuver, Yaakov, Faiga, Leibel

Szames, Chaim, Leibel, Sarah, Elki, Chana, Rivka

Szames, Yechezkel, Zlota

Szames, Shimon, Golda

Szames, Shmulik, Miriam

Szames, Berel, Rachel, Yehoshua, Moshe, Froma, Sarah, Faiga

Szames, Hershel, Rlka, Iliok, Molly

Szames, Shloma, Mindel, Dod, Hersh

Szames, Chaiim, Chana

Szames, Shimon, Golda, Zloda

Szames, Nachum, Gindel, Yakir

Szames, Yaakov, Gindel, Sosya, Faiga

Szames, Yodel

Szames, Bracha

Szames, Ben-Tzion, Shifra

Szames, Shifra

Szames, Vartik, Bat-Sheva, Dod, Yaakov, Hersh

Szames, Shloma, Motel, Tziva

Szames, Shmuel, Rachel, Leah

Szames, Yitzchak, Gittel, Avraham, Mendel, Moshe, Mindel, Faiga

Szames, Yosef, Chai, Gitel

Szames, Chaiim, Yom-Tov, Tuvya, Aharon, Shloma, Eita, Beyla

Szames, Shloma, Bluma, Mordecai

Shefir, Shalom, Faiga, Elka, Tzivya

Sovretz, Shalom, Bracha, Nachum

Sovretz, Aharon, Ester

Shpielman, Alter, Chana, Yosef, Leib

Shpielman, Bat-Sheva, Tzipora

Shpielman, Leib, Raizel, Yisrael, Zav. Chaikel, Sarah, Devorah

Shpielman, Chana

Shpielman, Zachariya, Beyla, Anshel, Yaakov, Chaiim, Sarah

Shetzrovta, Pissel, Drizel, Rachel, Leib

עמותת בית טל

ע"ש קדושי טרוכנבורד ולוזישט בישראל

כצנלסון 68 ת.ד. 1350 גבעתיים 5327605 |  אימייל: beit.tal@gmail.com

הוקם ע"י MeyData - אתרים קהילתיים