הקמת בית ט"ל

הקמת בית ט"ל

ימים על ימים קינן בלבנו הרצון להציב יד ושם לעיירות הולדתנו טרוכנברוד – לוזישט. פרטים רבים ושונים קרמו עור וגידים, והחיו את ההגשמה, ע"י הקמת בית ט"ל, נר-תמיד להורינו, אחינו ואחיותינו אשר נספו.

בית כנסת לתפילה ע"ש קדושי ט"ל:
זכינו להקים בית כנסת ע"ש קדושי ט"ל. מקום להשכין בו שכינת אל. מקום שבאים עשרות להתייחד ולהתקדש בקדושה של מעלה.
דור לדור, שיבצו בני עיירותינו בבתי כנסת את תפילותיהם. בבית היוצר צמחה הנשמה היתרה. דורות יהודים שלמדו את ההלכה, העמיקו בסוגיותיה, סידרו את משניותיה. בית הכנסת שמר על היהודי, וקיים את צביונו. בתוך נשמתו נתקפלו אורחי חיים, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות.
בתור בית הכנסת למד תורה ודעת. אהבת הבריות, התרחקות מן הכבוד,ענווה ושמחה, מוסר ודרך ארץ. אהבת הבורא והאדם.
להוקרתם, ולעילוי נשמותיהם, עשינו כל מאמץ והקימונו בית הכנסת ט"ל בגבעתיים, המאכסן בתוכו, תפילה, בימי חול, שבתות ומועדי ישראל לקיים "דור לדור - ישבחו מעשיהם".
"מה טובו אוהליך יעקב" - בית הכנסת שלנו, הוא שער לתפילה, ללימוד תורת ישראל, בו קיימים חוגים לפרשת השבוע ומשניות.

קופה לגמילות חסד:
מטרת הקופה הייתה לאפשר לעולים החדשים, שזה מקרוב הגיעו ארצה,לקבל הלוואות לסידורים ראשונים, וכן לאחרים, אשר נזקקו להלוואה.
קופה זו, קיימת עד היום הזה, ואנשי ט"ל הנזקקים להלוואות של סכומי כסף קטנים - ללא רבית והוצאות - מקבלים את מבוקשם בכל עת, ומחזירים את ההלוואה בתשלומים נוחים.

בבית ט"ל, אנו מקיימים את אסיפותינו, ואירועים משפחתיים שונים. וע"י כך, אנו מרגישים את הקשר הנפשי המתהדק בין החברים, והקשר שלנו להורים וכל יקירינו - שהיו ואינם, וזיכרונם עימנו לנצח.
עלינו לציין כי בית ט"ל מוכר ברבים, גם הסופר אבות-ישורון מזכיר בשירו ב"ידיעות אחרונות" מערב ראש השנה תשמ"ו, את בית ט"ל.

עם תום מלחמת העולם השנייה, כאשר נודע לנו על שארית הפליטה,התעוררו יוצאי ט"ל בארץ, לפעולות עזרה לניצולים מבין יוצאי עירנו.
החלה פעולת הצלה בראשותו של אליעזר בורק ז"ל. שהיווה את הרוח החיה, ובסיוע בני עירנו בארץ ומארצות הברית, נוצר קשר בינינו לבין הפזורים באירופה, והתחלנו לשלוח עזרה ע"י חבילות, תמיכה כספית וכיו"ב.

  במשך השנים אנו מקפידים לקיים את האזכרה השנתית של העיירות. בכל חג חנוכה מדליקים יחדיו נר חנוכה. בחודש ניסן אנו נוהגים לקיים מפגש וטיול בארץ . מדי כמה שנים יוצאים למסעות זיכרון לאוקראינה ומבקרים בבורות ההריגה. כל הפעילויות חובקות את כל הדורות.

 כל פעולות העמותה והחברים הם יד ושם למשפחותינו, יקירנו שנטבחו כצאן ונרצחו בדם קר.

 

 לאחר המלחמה

הקמת בית ט"ל

מאמר מבית התפוצות

הקמת העיירות

פלך ווהלין

תולדות מפעל ההתיישבות

מפת האיזור

עמותת בית טל

ע"ש קדושי טרוכנבורד ולוזישט בישראל

כצנלסון 68 ת.ד. 1350 גבעתיים 5327605 |  אימייל: beit.tal@gmail.com

הוקם ע"י MeyData - אתרים קהילתיים