רשימת הניספים בשואה יוצאי טרוכנברוד ולוזישט

 

           רשימת       ניספים        בשואה    

  

 

א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת 

* - בכל שורה מופיע שם המשפחה, שם אבי המשפחה, בת הזוג ושמות הילדים.

 

אוירבוך אשר אסתר
איינבינדר מאטל חנה בת-שבע פייבל טייבל מרים 
איינבינדר יוסף באבצי וועלוול חנה   
איינגלמן פרידל - מלכה  שמואל    
איינגלמן פייבל חיה     
אלפרסון פראדל  אברהם רבקה   
אנטווארג שרה      
אנטווארג ישראל בת-שבע דבוסיה שלמה זכריה  
אנטווארג שמאי מלכה     
אנטווארג נתן      
אנטווארג יצחק רבקה אנשל אסתר גולדה  
אנטווארג בערל אסתר     
אנטווארג הערשל רחל דוד רבקה   
אנטווארג בן-ציון גיטל     
אנטווארג שמאי סוניה סלובה רבקה רחל  
אנטווארג חיה שרה  זייליק יצחק   
אנטווארג שלמה דבורה הערשל אברהם   
אנטווארג פערל  זאב רבקה חנצי בלומה 
ארונסקי לייבל רייזל חנינא מענדל שלמה צאלי 
ארונסקי   חיה טויבה צביה  
ארונסקי יצחק גיטל נעכה    
ארונסקי יהושע זלאטע שלמה    
ארטשטיין משה דבורה שעפסל    
ארטשטיין פייגה  ברוך    
אייזן סימה      
אייזן ישעיהו      
אייזן מאטל צביה     

בולמש מילכה      
ביסקר סוסל  ירוחם    
ביסקר רחל      
ביסקר שיינדל      
ביסקר גד אסתר פרומה   
ביסקר יוסף חייקה    
בורק יוסף סוסיה    
בורק אלי גיטל פסיה   
בורק מאיר     
בורק חנינא     
בורוויק שמואל פסיה מענדל שמחה חנה 
בורוויק יוסף שיינדל    
בורוויק שלמה חיה רחל יוסף  
בורוויק רבקה לאה  יעקב רחל שרה 
בורוויק פנחס עלקה    
בורוכוב אשר  ביילה אברהם  
בורוכוב פרץ סימה שלמה גד רבקה 
בייגל ברוך זאב נחמה יצחק חיים שמשון פייגה לאה
בילינסקי פראדל  מרדכי   
בילינסקי משה חנה סוסיה יוכבד ליפשה 
בינדר לוי לאה נתן יענטה   
בליטשטיין הערשל בתיה גולדה רחל טויבה שרה רבקה
בליטשטיין חנה סלובה חיים ישעיהו אברהם פסח  
בליטשטיין רחל  חוה פסיה חנה יעקב 
בליטשטיין   משה דוד   
בליטשטיין רבקה  אפרים מרים שרה וועלי 
בליטשטיין בוני      
בליטשטיין פרומה  מאטל פעסיה   
בקר יוסף שפרה אברהם יחזקאל בלומה חנה 
בקר   הניה    
ברנשטיין מענדל חיה שיינדל בוזיה   
בריינדל   שיינדל    
בריף יעקב      
ביננבוים חיים אסתר גיטל אברהם לייבל מאיר דבורה גליקל
באכגולטר מרדכי חיה     
באס אברהם לאה יהודית מאיר   
באראן שמאי בוזיה    
בארד שמואל לייב מרים    
בארשאפ אייזיקל  יצחק יעקב  
בארשאפ אברהם רבקה בוזיה גיטל  
בארשאפ סוסיה     
בארשאפ אלי חיה בעני   
בונדר משה שרה רוניה   
בולמש מאטל טריינה    
בולמש יוסף בתיה אברהם אהרן יואל מאני
בולמש אברהם חיה קיילה   
בולמש קונצי  חיה   
בולמש אליעזר ביילה שמואל  מאלי  
בולמש יצחק שרה שמואל יונה דינה  
בולמש חייקה  זיידל נתן חנה 
בולמש שרה     
בולמש דוד פייגה    
בולמש יצחק חנצי יוסף ברכה   
בולמש מאלי  שמואל דבורה איטה  
בולמש שלמה      
בולמש לייבל גיסיה     
בולמש אסתר  לייבל אפרים   
בולמש חיים שרה מאלי    
בורק פנחס      
בורק מענדל  משה ראובן זאב  
בורק הערשל בתיה אייזיק ביילה חיה  
בורק מאטל      
בורק נוני גולדה שרה    
בורק אברהם  חנינא    

גנצמן פנחס רחל ביילה סוניה חיים בערל 
גוזיק לייבצי בתיה יחזקאל מאטל עטל חנה אסתר
גוזיק   טוניה פראדל   
גוטליב חנה  יוסף  חיים   
גוליאר דוד רחל-לאה ישראל יעקב פאניה 
גוליאר  בתיה ברכה עטל   
גוליאר אברהם חיה    
גוליאר משה זיסל    
גוליאר זייליק מרים    
גוליאר וולף באבצי    
גוליאר צירל     
גוליאר בעריש שפירנצה    
גוליאר בנימין חוה חנינא שיינדל  
גוליאר זלמן וולף שיינדל   
גוליאר בנימין שיינדל    
גולדשטיין שמעון נעכה יצחק ציפה איטה שמערל
גולדשטיין שמערל שיינדל    
גוץ אלתר ורייזל משה בריינדל
גייזר הערשל     
גייזר חנה     
גיטלמן אסתר     
גיטלמן פעסיה  דובה לאה   
גיטלמן יעקב גיסיה     
גיטלמן  פסיה רבקה מינה    
גיטלמן חיים ביילה מינה    
גילדין אביגדור בלומה נחום יום טוב יענטה ביילה 
גילדין משה מאלי יום טוב נחום ביילה  
גילדין משה מאלי יום-טוב ראובן יענטה גיטל ביילה
גילדין איידל  נחום    
גילדין יצחק אלטע דובה    
גילדין דוד מאלי מרדכי םנחס   
גילדין אסתר יוסף פראדל    
גילדין מאטל מאלי מאניק חוה   
גילדין יוסף חיה בלומה חיים פייבל   
גילדין אהרון מאיר  יצחק פישל יענטה  
גלוז פריידל  ברוך הניה רבקה חנה  
גלוז ברוך איטה וועלוועל יצחק בריינדל  
גלוז בערל ריקל יצחק ברוך שאול חנה 
גלוז ישראל רייזל ברוך חנה שרה  
גלוז מרדכי העניה יצחק אליעזר חנה צ'ערנה 
גלמן לעמל אסתר שמעיה יום-טוב   
גלמן דוד שרה רייזל     
גלמן מאלי  יעקב ישעיהו אודי  
גלמן אברהם יצחק רחל     
גלמן אליהו בתיה     
גלמן חיים עלקה מרדכי    
גלמן משה שפרה מרדכי    
גלמן הערשל      
גלמן עטל      
גלמן יחזקאל העניה אברהם מרדכי רוסיה  
גלמן אלי אסתר געצי נחמיה   
גלמן הרש לייב  שמעיה איטה חיה  
גלמן אונה  אברהם יצחק סנדר הירש שמואל
גלמן   רבקה    
גלמן נחום פייגה     
גלמן   משה אלי פערל  
גלמן רבקה      
גלמן הערשל שרה     
גלמן לייב שרה     
גלמן דוד ליבע     
גלמן דוד רייזל     
גלמן משה מלכה שמעיה לוי עטל  
גלמן אברהם בלומה מרדכי שרה   
גלמן יעקב שפרינצה     
גושקה מלכה  אברהם משה וועלוול מאיר 
גוץ חיה      
גורנשטיין ארצי שיינדל     
גורנשטיין רחל  רייצי    
גיטלמן סימקה  דוד    
גיטלמן   רחל   
גיטלמן בערל     
גיטלמן נחום     
גיטלמן מישקה     
גיטלמן זכריה     
גלמן אברהם יצחק  אלי מיכאל גיטל 
גלמן הערשל רחל יצחק איטה רבקה בייבה
גלמן ישעיהו מלכה יצחק סימה  
גלמן אליהו שיינדל    
גרגיס מענדל ביילה    
גרינברג פנחס שרה חיה ביילה  
גרינשפן שלמה חנצי נתן שרה  
גרינשפן מאלי  יהודית   
גרייצר גרשון  בריינדל מינדל  
גרייצר ישראל שרה פנחס צביה בת-שבע 
גרייצר יעקב קוקל    
גיטלמן דוד רחל     
גילדין אהרון מאיר דובה     
גילר אלי פייגה חיים מישקה חנה  
גלמן שמעיה חיה     
גרטנר משה מאלי שמואל    
גלר משה זיסל וולציה    

דובקירר משה שרה ברוך חאצל רבקה יהודית ברכה
דובקירר   נחמה חיה   
דויטש הערשקי איטה ביילה בצלאל יעקב ליפשה דינצה רוסקה
דיק יהודה רחל בריינדל שולמית   
דיק בנימין חיה פייגה יצחק מלכה רוסקה חנה 
דראזנר אברהם יונה דבורה צבי פסח העניה שרה 
דראזנר משה פעסל מאיר עטל רוזה  
דרייר פיני רייזל מלכה    
דרייר לייבל      
דיק ישראל משה חנה לאה גרשון    
דיק איטה     
דרוקר חיים ישראל חוה רחל אסתר אברהם אשר פייוול

הלפרין מוני     
הלפרין בערל איטה יעקב   
הלפרין יוסף ביילה בערל אהרן  
הוכברג מאטל חנה שעפסל יצחק  
הורוביץ זלמן חסיה    
הנדלמן ליבע     
הרליכגירכט פאליק רבקה חוה   
הרליכגירכט אביגדור שרה    
הלמן ישראל דבורה אברהם לאה חיה חוה
הלפרין משה חיה יעקב   
הלפרין טויבה  אסתר אהרון  
הוכמן משה פייגה מאיר  ציפה  סוניה מרדכי

וולדמן גולדה  יהודית חנה אסתר 
וקס פייביש חנה יואל צביה  
ווידרה משה גליקל חיים יונה נחום חיה 
ווידרה מוניש בריינדל חיים    
וויינר אלי חינקה     
וויינר יוסקי פראדל יעקב    
וויינר אייזיק שיינדל יהושע    
וויינר אהרן פניה חיים    
וויינר לאה  משה אלי ישראל מוסי רחל
וויינר   אלטע    
וויינר מאטל פייגה הערשל העניה זעלדה רבקה 
וויינר שעפקי שפרינצה     
וויינר אברהם  מוני    
וויינר נוני דבורה     
וויינר יעקב שפרה חיה    
וויינר מאטל רבקה הערשל יצחק ירחמיאל  
וויינר שמואל חנצי ירחמיאל אלי אשר מינדל שרה
וויינצווייג אברהם העניה ישראל אליעזר יצחק שיינדל 
וויינצווייג זאב טויבה ברוך אברהם יצחק שיינדל
ווטשין רייזל  יוסי פסח  
וויינר ישראליק דובה    
וויינר אודי  צירל חסיה  
וויינר בן-ציון     
וויינר קיילע     
וויסמן גרשון חיה חיים גיטל  
וויסמן יחזקאל  יצחק חיים  
וויסמן יוסף זלאטע נוני יצחק מאנע גיטל
וויסמן מרדכי חיסיה(שוך)    
ווויסמן יוסף מרים(צייטלין)    
וויסמן מאיר פייגה(דינון)    

זלצהנדלר ישראל     
זמודז'ין בערל שרה    
זבר אהרן צ'ערנה פייגה שרה  
זילברפרב מרדכי שרה    
זילברפרב לייבל צביה 
זילברפרב משה  יעקב
זינדליוק הלל סוניה שרה
זלצר מרדכי גיטל מרים
זלדמן בן-ציון חנה רבקה מרים 
זלדמן בוקי בתיה 
זלדמן אברהם בוזיה עטל
זלדמן נתן איטה מלכה
זלדמן לייב רחל 
זלדמן אברהם מרים 

חייטון יעקב יענטה דובה
חיש יוסף איטה אברהם
חרלפ זאב לא ידוע 
חוברס חיים פריידה 
חוברס הערשל איטה 
חוברס רחל  סוניה
חודק גדליהו אסתר רחל סלובה   
חיש געצי שיינדל רייזל    
חסיד יוקל יהודית     
חוברס בן-ציון      

טולקין שלום גיטל פסח חיים דוד מרים דבורה
טולקין חיים יצחק שיינדל מרים דבורה יענטה  
טולקין צבי לאה (זפרן) מרים דבורה   
טולקין יוסף עטל(שטינברג יצחק    
טולקין ביילה  חסיה    
טייטלבוים פייגה      
טייטלבוים פעסיה  ישראל יהושע ירחמיאל קייקל שרה
טייטלבוים וועלוול פרומה לאה    
טסל מנחם  דוד נחמיה אברהם שעפי 
טסל יעקב חיה הערשל משה ליבע רבקה מיכלה
טסל נעכה      
טפר אברהם שרה שמעון שמערל מלכה בתיה ברכה
טפר מענדל בתיה יעקב לאה דבורה נעכה
טפר חיה גיטל  זלטה   
טפר פרץ ברכה שמואל   
טרוביז'ניק ביילה     
טרוביז'ניק לוביש לאה יחיאל יוסף חיים 
טרויב צביה     
טרויב שרה     
טרושינסקי צביה  אברהם בר יוסף  
טויב חיים סימה סוניה בתיה  
טלסניק אברהם פראדל רחל   
טפר ישראל משה בלומה שאוליק צ'רנה  
טרכטר פעסיה     

ירצון אברהם לאה יצחק סוניה סוסיה 
יוניק יהושע רוסיה    
יוניק מענדל סוסיה    
יוניק יצחק ביילה רייזל אודל אסתר פייגה
יוניק חיים מרים בנימין שלמה 
ילנר יואל שרה עטל דינצה מענדל
ילנר מיכאל שיינדל   
יתום בערל חוה אברהם שלמה מלכה
יוניק אלתר צביה   

כגאן מיכאל שרה   
כץ דוד  אסתר  
כץ חייקה  דבורה  
כץ גולדה  זייליק יקיר 
כץ שאול אודי פסח מוסיה 
כץ אלי חנה מרים  
כץ פייביש זיסל אהרון ברל  יונה
כץ בערל    
כץ יונה    
כץ פנחס צבי איטה חיים עלקה ציפה

לוין חיים יוסף רחל ישעיהו  
לוריה פאליק בבצ'י    
ליברמן ישראל הניה קוקה רבקה איטה 
ליברמן שמחה חאצל יוקל געצי בריינדל רייזל
ליברמן אברהם הינדה מרדכי פנחס חיים רוזה
ליברמן יואל אסתר רחל לוי לאה  
ליס יצחק רבקה משה רחל  
לרנר חיים  רחל   

מליס ישראל     
מליס ירחמיאל     
מליס זלאטע  משה   
מליס בתיה  הלל חיים  
מליס יעקב מרים חיים   
מליס דוד שפרינצה שרה   
מליס ישראל איטה    
מילימבקר אהרן חנה    
מילימבקר שמאי שרה שמערל גיסיה  
מילימבקר מאטל שרה     
מילבסקי אלתר גיסיה     
מס אברהם יוסף בתיה     
מזור יהודה מאיר רחל טויבה  שלום   
מליס חיים חוה אלי הלל שעפסל בתיה סוניה
מלר פישל בתיה מרדכי משה יענטה עטל 
מלר יעקב חיה ברכה     
מלר ישעיהו חנה אברהם גיטל   
מלר שעפקי צייטל יעקב    
מלר אברהם אסתר רייזל שעפקי    
מלר נתן שרה     
מלר משה אלי אלטע     
מלר יצחק  פייבל יענטה שפרינצה חסיה 
מלר מאיר לאה רייזל    
מלר מאיר רוזה     
מלר יהושע  אהרון סוסיה   
מציבר משה דבורה אסתר בתיה גיטל יעקב אלי
מציבר בן-ציון זעלדה צבי שלמה אברהם בריינדל שרה
מציבר   בתיה    
מילימבקר משה חוה ישראל ריבה   
מילימבקר חנה      
מילימבקר בוזיה      
מילבסקי ישראל בתיה משה אברהם אנשל  

מילמן משה שרה    
מירקס יוסף איטה אברהם    
מירקס מיכאל דוד פריידל     
מנקר דוד שרה ציפורה    
מנקר משה מאני אהרון    
מנקר אליעזר צביה מכלה    
מס אהרן מונקי שעפקי    

מס דוד הרש חיה גיסיה שפסל ציפה   
מס ישראל רחל דוד שמואל   
מס נחום חוה משה  נחמיה חיה נחמה 
מס פרץ שרה     

ניידן משה מינדל יעקב דבורה נחמה  
ניידן הערשל חיה אהרון    
ניידן חיה      
ניידן אהרן      

סוקולר יעקב קופל צביה יצחק משה הערשל שרה אסנה
סוקולר   מלכה רחל בוני  
סגל חנה דבורה  איטה    
סגל יקותיאל גיטל חיה הערשל   
סגל יום-טוב קריינצי אברהם גיטל הערשל  
סוסנה ניסן מלכה משה יצחק טודריס חיים בערל
סוסנה פנחס שרה יצחק יוסף   
סוסנה יעקב שרה(סטפק) חוה    
סוסנה משה חנה     
סוקולובסקי שמואל ביילה מאיר חיים ישראל  יוחנן 
סוקולובסקי נחום הניה     
סוקולר חנה  מנדל משה אברהם שרה 
סיטניק רבקה  שרה    
סיטניק יחזקאל נעכה מכאל שרה   
סוסנה מאיר רחל יצחק    
סוסנה טוביה      
סוסנה לייב זלטה חסיה שרה ביילה חיה זעלדה
סוסנה מכאל      
סוסנה יצחק      
סוסנה יעקב חסיה     
סטפק רחל רייזה  אברהם    
סטפק אלי ברכה יחזקאל חיה זלדה  
סטפק ניסן שיינדל     
סטפק יעקב שרה     
סליווקה זנבל חיה     
סליווקה שמעון פייגה     

פוטש חיים חיה     
פירר שרה  יצחק    
פירר מאטל מרים חיה לאה   
פירר יצחק שיפקה שרה לאה   
פוטש דוד יענטה שמואל העניה רוסיה  
פוטש ברוך חיה אברהם    
פוטש הארשל לייב פיניה     
פוטש אלי ליבע     
פוטש יוסף בתיה     
פוטש משה      
פוטש בערל לאה שמואל משה רחל ביילה חיה
פוטש מאטל אסתר אברהם חנה   
פוטש מענדל אסתר יעקב שרה צ'ערנה  
פוטש משה בר רוסיה דבורה    
פוטש אלי רחל     
פוטש אברהם  לייב    
פוטש הערשל ריבה אברהם    
פוטש אלימלך חיה פייגה     
פוטש הערשל פסיה רוזה רבקה   
פוטש דוד בייבה     
פוטש ברוך פייגה אשר    
פוטש שרה  רוזה מלכה   
פוטש נתן רחל סענדר יוסף ביילה  
פוטש נתן הניה יהודית    
פוטש דוד מלכה אברהם רוסיה לאה שיינדל 
פוטש יהושע איטה אלימלך אלי חיה שרה אליעזר
פוטש   שרה    
פוטש נתן נחמה     
פוטש סיומה      
פוטש ברוך לאה אברהם ישראל פייבל לייבל ברכה
פוטש   ריבה    
פוטש פייביש      
פוטש הערשל איטה ביילה שיינדל טייבל מינה  
פוטש מתתיהו דבורה ברכה    
פוטש חעקב לייב פרומה חיים ביילה   
פוטש דוד רחל בנימין    
פוטש יצחק סוסיה     
פוטש בעריש מיכלה יוסף לאה   
פוטש לייבל לאה     
פוטש וולף  חיים    
פוטש אברהם מאלי יוסי מרדכי בתיה ריבה 
פוטש יצחק זלטה יהושע לייזר חיים בעני זיסל
פוטש   חנה חיה פייגה  
פוטש יחזקאל נעכה רייזל שרה   
פוטש הירש לייב פסיה אברהם שלמה וולף יצחק בערל
פוטש   יוסף פייגה רייזי  
פוטש פייבל פסיה רבקה    
פוטש מרים(שוסטר) יצחק דוד    
פוקס משה איטה הרצל יוסף שיינדל מינדל מירקה
פוקר חיים רחל עטי רייזי סוסיה אפרים 
פוקר מכאל רייזל משה חיה   
פיין אסתר      
פינגר הערשל גינענדל אלי ירחמיאל פעסל  
פינגר ברוך גולדה הערשל משה חיה רוזה 
פינקלשטיין ברוך      
פינקלשטיין צוציק      
פיסגייר מוני      
פיסגייר משה אסתר נחום טייבל ברכה  
פיסגייר יצחק איטה שרה מלכה   
פיסגייר גולדה      
פיסגייר פייגה  אלי הרש צירל עלקה ברכה לאה
פיסגייר שמעון רחל מאיר יצחק איטה שרה מלכה 

פירר רחל  יצחק   
פירר חיים פניה    
פירר דוד מרים בנימין   
פירר מאיר      
פירר דבורה משה מנחם בתיה הניה  
פירר חיים שרה(טבצ'ניק) שייקה יצחק  בנימין משה ברכה
פירר אהרון מלכה(גולדברג) בנימין מאטל גיטל רייזל בתיה
פירר אליעזר פסיה (דודבסקי) דניאל משה בנימין גיטל 
פירר אלי ביילה(קסלר) בנימין חוה רייזל לאה 
פירר יוסף לאה(ספיבק)     
פישביין יעקב פייגה אברהם חנינא חנן בצלאל בריינדל חנה לאה
פישביין   פסיה רבקה    
פישפדר אברהם בייבה שלמה אסתר חנה יהודית 
פישפדר וועלוול חיה בערל שלמה ליבע  
פישפדר יחזקאל סימה שלמה יעקב ליבע  
פישפדר פנחס לאה שלמה לייב  פראדל  
פישפדר טונה  אלי ליבע   
פישפדר שלמה מיכל  בת-שבע    
פלדמן גימפל דבורה יוסי ברכה בריינדל  
פלדמן יקותיאל פעסיה גד    
פלדמן יצחק  בתיה ציפה אסתר חנה העניה
פלדמן   דובה    
פלדמן שבתאי רייזל     

פלדמן חיים יעקב מלכה     
פלדמן בנימין רייזל     
פלדמן דוד מלכה משה דינה   
פלדמן משה חייצי יוסף בעני שמואליק מאלי דינה
פלדמן יקותיאל בתיה בעני משה   
פלדמן יחזקאל מינדל יהודית    
פלדמן שמואל בלומה וולוול לאה   
פלדמן פסיה  פייגה   
פלדמן חוה     
פלדמן אליעזר דבורה רבקה   
פלדמן שמואל ביילה    
פלדמן אלי סוניה ושני ילדיהם   
פלדמן אברהם חיה יוסף בת שבע  
פלדפבר ביילה  יעקב   
פרליוק מאיר שיינדל    
פרליוק חייקה  יודל יהודית  
פרידמן אלי איטה אלתר חיים מרדכי יוסי
פרידמן יעקב חוה שמואל טייבל חיה 
פרידמן מינדל  יהושע   
פרידמן שמואל     
פרידמן פסח     
פרידמן ליבע     

פרידמן נחום סוסיה     
פריזנט אפרים  רבקה שלמה  
פרימן הינדה  ברל שיינדל חנה
פרימן אליעזר הינדה שולמית  
פרימן הינדה    
פרימן שולמית    
פרימן יצחק סוסיה חיה  
פרימן הערשל    
פרימן רייזל    
פרימן לייבל חייקה (רודי) משה  
פרימן משה    

צוקרמן זייליק חיה אסתר דוד  
צוקרמן מאטל שרה נתן ברכה גיטל
צוקרמן חיים נתן שרה   
צוקרמן מאטל שרה שמעון חנינא 
צוקרמן אהרן שרה מלכה פייגה 
צוקרמן אייזיק זיסל   
צוקרמן חיים ינטה פייגה שלום 
צוקרמן מוניה  דוד חיים פסיה חנה
צ'ורנע שמואל שרה יעקב שיינדל  
צ'ורנע רחל     
ציטרין יוסף חיה אלילוי גולדה  
ציטרין שמאי שרה רבקה חיים   
ציטרין אברהם     
צסיס פייגה  הערשל שמחה  
ציפס פישל חיה שרה רוזה דינה פייגה 
צ'רפק מאטל יוכבד איטה חיה  
צ'רפק לאה  אברהם מאיר  
צ'רפק פונקה רחל פסח לייב חנה שיינדל
צ'רפק מאטל     
צ'רפק מקס חיה(ריבק) שיינדל   

קנדלמן בן-ציון רבקה דינה ירחמיאל שרה   
קפלן נח  יחנה     
קוילר טוביה איטה יצחק    
קוילר אברהם חנה רייזי דוד רייצ'י   
קופרשמיט דוד יוכבד דc פרל   
קופרשמיט חיים חיה מנדל    
קופרשמיט לייבל ציפה   
קופרשמיט חיים שיפקה   
קופרשמיט וופצי    
קופרשמיט משה שיינדל   
קופרשמיט ברוך ברכה   
קופרשמיט רבקה    
קימלבלט אביגדור שפרה   
קימלבלט יהודה חיה זייליק  
קימלבלט משה בר שיינדל   
קימלבלט שמואל רוסיה זייליק זכריה גיסיה
קימלבלט חיים רייזל   
קימלבלט נתן זלטה   
קימלבלט יוסי  זלטה  
קימלבלט פסח צעקה   
קימלבלט שייקה נחמה   
קימלבלט אברהם חנה   
קימלבלט זלדה    
קסלר נתן פייגה   
קסלר געצי רחל   
קסלר הערשל גולדה   
קסלר יום-טוב צייטל משה שמרל לאה
קסלר משה עטל יוסף זיסל סוסל
קסלר אלי חנצי   
קסלר הערשל פרל   
קרמן דן דובה   
קגוט מוטל רחל   
קופרשמיט ראסיע דוד   
קופרשמיט דוד    
קופרשמיט רייזל    
קסלר רבקה    
קלמן רייזי  אשר חיה עטל
קלמן יוסף מירל אלתר  
קנדל  קויפצי רחל יעקב זייליק ארצי ביילה 
קנדל  שמואל רחל     
קנדל  ישראל חנה חיים שמואל יוסף מרים דבורה
קנטר איסר רבקה הרשעל ברל חיה שפרינצה 
קוטיול מאטל גולדה אברהם יהושע חייםישראל שפרה פירה
קוטיול בערל ריסיה אנשל אברהם חיים  
קוטלר חנה      
קוטלר אהרן      
קוטלר יוסף חיים      
קוטלר ברוך שרה משה פנחס ישעיהו יצחק שמרל
קוטלר   שיינה רחל רבקה אסתר  
קולטון יוסף פייגה     
קוניק שפרה  יעקב לאה   
קופרשמיט שמואל רחל חיניה פסיה   
קופרשמיט אשר מלי גרשון חיים פייבל משה חוה 
קופרשמיט באבל  גרשון    
קליינמן שאול  מוטי יוסף   
קליינר משה רחל אייזיק זכריה פנחס חוה 
קליינר זכריה ציפה דוד חיים   
קליינר יעקב בנימין פסיה שעפקי    
קליינר חיים רבקה יעקב    
קליינר נוני שרה     
קליינר יוסף מלכה ראובן מרים פפה  
קליינר אברהם הינדה יוסף רבקה   
קלפקה צירל      
קלפקה צבי ריסל     
קלפקה ריסל      
קסלר אשר חיה מני הערשל מכאל דבורה ביילה
קסלר   איטקה    
קסלר לייבל גיטל     
קסלר גיטל      
קסלר אברהם שרה משה שמרל ליבע גולדה בוניה
קסלר אברהם רייזל ברוך בני משה חנה 
קסלר אלי רחל וולף שיינדל מלי  
קרמן דוד דבורה חיים    
קרמן ישראל חיה יכנע    
קרמן משה זלטה אברהם גרשון דוד הערשל לוי
קרמן   שרה    
קרמן מענדל בתיה אנשל למל שרה  
קרמן מאטל בתיה גד רחל רבקה  
קרמן שלמה גיטל הערשל    
קרמן משה ליבע הערשל גולדה אסתר  
קרמן לוי מאטל יצחק גולדה שרה  
קרמן אברהם      
קרפל שרה  גיטל    
קרפל פאליק  רוני דוד אשר   
קרפל מענדל רוזה     
קרפל פאליק  פנחס לוביש   
קרפל הירש לייב רייזי יצחק ביילה גיטל   
קרפל פאליק קרסל מאיר  שרה בת שבע  

רובינשטיין משה רבקה חיים פייגה   
רובינשטיין אליעזר רבקה ברוך רחל פייגה איטה ציפורה
רוזנבלט שמואל רחל גד יעקב חנה  
רוטנברג נחום שרה מכאל יעקב ביילה  
רוטנברג שרה      
רוטנברג אשר ינטה ביילה ציפורה   
רוטנברג יוסף פרומה שמואל ביילה ציפורה  
רוטנברג משה אסתר אפרים ביילה מרים  
רוטנברג וועלוול בת-שבע יצחק שמואל לאה דובה 
רוטנברג זייליק שפרה     
רוטנברג ארקי      
רוטנברג חנה אברהם מכאל חוה   
רוטנברג משה יעקב זלטה אליעזר    
רוטנברג אברהם שרה     
רוטנברג מוניש שיינדל יצחק רייזל   
רוטנברג מאטל חיה מאני ביילה דובה  
רוטנברג יוסף חנה בת-שבע    
רוטנברג ארקי גולדה משה    
רוטנברג איסר מלכה יוסף סוניה שיינדל  
רויטשניידר לייבל שפרה     
רויטשניידר פסח ביילה     
רוף מענדל הניה אברהם רחל קיילה סוסיה פייגה
רוף שמואל רבקה רוסיה    
רוף מאטל      
רוף שמעון רייזל     
ריביץ טעמה  בן ציון בתיה   
רביץ פערל      
רביץ שלמה וללף נחה     
רביץ אלי גיסיה לאה  בוזיה   
רוזנברג משה רייזל     
רוזנבלט שרה  עקיבא מענדל אברהם מכאל
רוזנבלט יוסף דוד חנה ינטה    
רוזנבלט רוזל רייזי ציפה   
רוזנבלט הערשל פעסל    
רוזנבלט אסתר     
רוזנבלט חנה     
רוף שמעון רייזיל    

שוסטר יום-טוב מרים לאה    
שוסטר שמעון מאטל חיה   
שוסטר אלי  יעקב   
שוסטר בת שבע     
שוסטר יענטה     
שוסטר זלמן גיסיה ישראל נחמה  
שוסטר פייגה  יעקב   
שוסטר ישראליק איטה אברהם   
שוסטר דוד     
שוסטר שרה לאה     
שוסטר זלאטע איטה     
שוסטר שמאי ציפה גרשון חנה   
שוסטר סוסי  ברכה     
שטיינברג משה לייב חיה יהודית אברהם מאיר חוה דובה
שטיינברג פראדל  צביה סוסיה   
שיינביין זלמן נחמה     
שניצר יצחק ינטל יעקב יום טוב   
שניצר וועלוול      
שניצר חיים רייזל מאיר שיינדל שרה ציופה עלקי
שניצר חנה  ביילה ציופה שיינדל שרה עלקי
שניצר יוסף בתיה     
שוסטר מלכה  יצחק ביילה גיטל  
שוסטר יעקב שרה אנשל פרומה   
שוסטר שמעון לאה משה פייגה רחל  
שוסטר בערל פייגה     
שוסטר הערשל ביילה מכאל מענדל שלמה מלכה זיסל
שוסטר שמואל צביה     
שוסטק הערשל חיה שרה אהרן שמואל לייבל איטה 
שוסטק גרשון בר מאטל     
שטרקמן טוביה דבורה     
שטיינברג דוד עלקה     
שטיינברג בן-ציון  ראובן אייזיק   
שטיינברג יצחק חנה יחיאל  פנחס   
שטיינברג יעקב צביה     
שטיינברג שמאי חנה יוסף ליזה   
שיינביין משה חיה שמואל שלום חיים יואל ברל חנה
שיינביין   שיינדל איטה   
שיינביין אברהם מאלי חיים זלמן מאטל בלומה איטה
שיינביין בערל חיה     
שיינביין טודריס גולדה     
שיינביין וועלוול שיינדל משה זלמן דובה  
שיינביין אברהם ריבה בערל ברוך חיה חנה שיינדל
שיינביין יעקב דבורה חיים ברל סיומה ברוך העניה שיינדל
שיינביין   חנה    
שיפמן אייזיק  יעקב    
שיפמן חייקה  מנוחה    
שיפמן מענדל חסיה רייזל    
שנפר יעקב טילה בנימין ראובן ירחמיאל טייבל 
שניצר אהרון משה לאה איטה צורטל זלדה  
שניצר זיידל פיניה יוסף שמעון פייגה  
שוורץ זלמן      
שוורץ שלמה הרש קרסל שמעיה שמואליק חיים יעקב לאה מאכלע
שוורץ   חיה    
שוורץ שניאור      
שוורץ הערשל      
שוורץ אסתר      
שוורץ העניה      
שוורץ הערשל ביילה מלכה    
שוורץ גיטל משה רחל    
שוורץ לייבל זלטה דבוסיה    
שוורץ אלי חיה בוזיה    
שוורץ משה מני שיינדל(לחובצקי) גדליהו דבורה רחל  
שוורץ אלי משה חייצי (צקין) ראובן חנה  שרה  
שוורץ ביילה לייביש     
שוורץ בצלאל דבורה (בוימל) אלי    
שוורץ רחל  ביילה מרים   
שוורצמן גרשון חנה     
שוחט ישעיהו  דובה ביילה   
שוסטר אלידור יענטה יצחק    
שוסטר יעקב      
שוסטר ישראל משה  רבקה וועלי   
שוסטר מאיר חיה גרשון וולף טויבה סוסיה רבקה
שוסטר צירל  וולף נחמן בתיה  
שוסטר אלימלך אסתר פרל יצחק אברהם גרשו יעקב מאכלי ביילה צביה
שוסטר ליפשה  פרומה שרה   
שוסטר שמואליק  פייגה גרשון שיינדל  
שחוור בערל בוניה לייבל מרים ליובה  
שחוור יעקב פייגה לייבל    
שמיס חיים לייב שרה עלקי חנה רבקה   
שמיס יחזקאל זלטה     
שמיס שמעון גולדה     
שמיס שמואליק מרים     
שמיס ברל רחל יהושע משה פרומה שרה פייגה
שמיס הערשל עלקה זיילוק מלי   
שמיס שלמה מינדל דוד הרש    
שמיס חיים חנה     
שמיס שמעון גולדה זלדה    
שמיס נחום גינדל יקיר    
שמיס יעקב גינדל סוסיה פייגה   
שמיס יודל     
שמיס ברכה     
שמיס בן-ציון שפרה    
שמיס שפרה     
שמיס בערציק בת-שבע דוד יעקב הרש  
שמיס שלמה מאטל צביה    
שמיס שלמה רחל לאה    
שמיס יצחק גיטל אברהם מנדל משה מינדל פייגה
שמיס יוסף חיה גיטל    
שמיס חיים יום טוב טויבה אהרון שלמה איטה ביילה 
שמיס שלמה בלומה מרדכי   
שאפיר שלום פייגה עלקה צביה  
שוורץ שלום ברכה נחום   
שוורץ אהרן אסתר    
שפילמן אלתר חנה יוסף לייב  
שפילמן בת-שבע  צפורה   
שפילמן לייב רייזל ישראל זאב חייקל שרה דבורה
שפילמן   חנה    
שפילמן זכריה ביילה אנשל יעקב חיים שרה 
שצרבטה פישל דרייזל רחל לייב   

מסמכים מצורפים להודעה זו:

עמותת בית טל

ע"ש קדושי טרוכנבורד ולוזישט בישראל

כצנלסון 68 ת.ד. 1350 גבעתיים 5327605 |  אימייל: beit.tal@gmail.com

הוקם ע"י MeyData - אתרים קהילתיים